Fact NetCord - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

FACT NetCord

FACT definiše standarde za visokokvalitetnu medicinsku i laboratorijsku praksu u vezi sa ćelijskom terapijom. FACT je osnovan od strane Međunarodnog udruženja za ćelijsku terapiju (International Society for Cellular Therapy – ISCT) i Američkog udruženja za transplantaciju krvi i koštane srži (American Society of Blood and Marrow Transplantation – ASBMT) u svrhu standardizovanja, akreditovanja i kontrole kvaliteta i procedura u oblasti ćelijske terapije i regenerativne medicine.

Osnovni cilj FACT-a je definisanje internacionalnih standarda i kontrola svih faza i procesa, od trenutka prikupljanja matičnih ćelija, pa sve do momenta transplantacije/lečenja:


ŠTA FACT NETCORD ZNAČI RODITELJIMA U SRBIJI?

 • Daje sigurnost da je uzorak sačuvan u skladu sa najvišim standardima
 • Daje jasne podatke o kvalitetu i karakteristikama uzorka, bez mogućnosti „iznenađenja“ (gubitak broja matičnih ćelija) u trenutku potrebe za lečenjem
 • Garantuje upotrebnu/terapijsku vrednost sačuvanog uzorka (ne čuvamo uzorke koji nisu „dovoljno dobri“ za lečenje)
 • Pruža mogućnost lečenja u prestižnim svetskim klinikama
 • Prestižni svetski transplantacioni centri imaju više poverenja u uzorke iz FACT akreditovanih banaka i oslanjaju se na FACT standarde u trenutku potrebe za lečenje
 • FACT akreditacija je jedan od parametara po kome se rangiraju najbolje medicinske ustanove u svetu
 • Klijenti širom sveta se vode FACT akreditacijom, kao standardom koji garantuje visoki kvalitet ćelijskih produkta i terapijske primene
 • FACT je lider u međunarodnim standardima za ćelijsku terapiju
 • FACT standardi nadmašuju AABB i GMP standarde
 • Mnoga zdravstvena osiguranja i klinike širom sveta vide NetCord Fact akreditaciju kao najprestižniji kriterijum kvaliteta
 • FACT akreditacija postaje obavezna u slučaju finansijske naknade lečenja pacijenata matičnim ćelijama od strane osiguranja ili države

NAVEDENI STANDARDI SE ODNOSE NA MATIČNE ĆELIJE KRVI PUPČANIKA I TKIVA PUPČANIKA

U svetu je do sada oslobođeno oko 35.000 uzoraka matičnih ćelija iz svih banaka, dominantno javnih. Od toga iz FACT NetCord akreditovanih banaka je oslobođeno preko 10.000 uzoraka za potrebe lečenja.

35000


UZORAKA MATIČNIH ĆELIJA U SVETU JE DO SADA OSLOBOĐENO

10000


UZORAKA JE OSLOBOĐENO IZ FACT NETCORD AKREDITOVANIH BANAKA ZA POTREBE LEČENJA