Spreman Lek - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

PRIPREMA UZORKA ZA LEČENJE - GOTOV I SPREMAN LEK

Po prijemu uzorka u laboratoriju SSCB-a, rade se obavezne bakteriološke i virusološke analize na uzorku krvi iz pupčanika, kao i krvi majke, prikupljene na porođaju. Ove analize pružaju odgovore o mikrobilioškoj ispravnosti uzorka.

Pored toga, vrši se veoma pouzdana i specifična metoda izdvajanja matičnih ćelija, koja je suštinski procena kvaniteta i kvaliteta uzorka, te i priprema uzorka za lečenje. Ispitivanje uzorka podrazumeva određivanje tačnog broja matičnih ćelija i vitalnosti matičnih ćelija. SSCB koristi zlatdni standard u izdvajanju matičnih ćelija- tehnologiju Sepax 2. FACT NetCord standardi u ćelijskoj terapiji su definisali jasne parametre u proceni kvaliteta i kvantiteta uzorka, te je neophodno dobiti podatke o ukupnom broju svih matičnih ćelija (hematopoetske, mezenhimalne, VSEL- „dijamantske matične ćelije“, ...) i posebno izdvojiti broj CD34+ matičnih ćelija koje imaju dokazanu terapijsku primenu. Pored ovih parametara neophodna je i procena vitalnosti matičnih ćelija, koja mora biti iznad 75% da bi transplatacija bila uspešna. Broj matičnih ćelija je procena kvantieta, a vitalnost pruža informaciju o kvalitetu uzorka matičnih ćelija. Navedena dva parametra su neodvojiva, pružaju kompletan uvid u terapijsku vrednost uzorka. Broj matičnih ćelija nije pouzdan parametar, ukoliko nije procenjena vitalnost. Čak iako je uzorak krvi pupčanika „bogat“ matičnim ćelijama (veliki broj) terapija neće biti efikasna ukoliko je vitalnost loša.

Izdvajanje matičnih ćelija predstavlja pripremu uzorka za lečenje. Čuvaju se komponente krvi koje imaju upotrebnu, terapijsku vrednost (pogledati poglavnje- „Sačuvane komponente krvi“).
Eritrociti se uklanjaju iz krvi, jer nemaju ulogu u lečenju. Naprotiv, oni su otežavajući faktor prilikom transplantacije, jer mogu dovesti do oštećenja funkcije bubrega, a dodatnoograničavaju primenu uzorka samo na osobe iste krvne grupe. Ovako pripremljen uzorak predstavlja gotov i spreman lek i kao takav se pohranjuje na dugogodišnje čuvanje (krioprezervacija). U trenutku potrebe za lečenjem uzorak je odmah spreman za upotrebu, ne zahteva dodatnu pripremu niti ponovnu procenu kvaliteta. Kvalitet uzorka ostaje nepromenjen.

Sa druge strane, čuvanje neobrađenog uzorka („puna krv“) zahteva obradu pre transplantacije, koju najčešće podrazumeva „ispiranje“ uzorka (uklanjanje eritrocita), a potom ponovnu procenu kvantita koji može biti narušen ovim postupkom. Vitalnost matičnih ćelija najčešće nije procenjena kod banaka koje čuvaju punu krv. Sama procedura pripreme pune krvi za lečenje može trajati i nekoliko nedelja, a „ispiranje“ uzorka neminovno vodi gubitku broja matičnih ćelija.

Informacija koju dobijete prilikom krioprezervacije uzorka nije ista nakon “ispiranja” uzorka.